John Herrington

Yeda dzıreghaı dëne

John Herrıngton t’atthe dënedédłı̨ne t’sı̨ɂąne yeda dzırı̨ghaı́ nı̨.

John Chıckasaw hots’ı̨ dëne hęlı̨ heł bedëne ghą hodı́ sı, ɂëdı̨nı̨ t’atthe hılchu nıh Mıssıon Specıal hulyé 2002 nęnę yada hut’á ha STS-113 hulta k’e, ku ɂeyı dëne shuttle ye hudeł k’ı 16 hudéł nı̨ yeda Internatıonal Space statıon hots’ęn Endeavour dzıret’aı k’e. Ku ɂeyı ts’ęn tth’u John t’a hęlı̨ ha k’orelyą tth’ęn tth’u ɂerıhtł’ıs koę nadher ha nałtı́ nı college danıyá hu ɂenat’e nı̨ t’a yunı̨łther hu. Ku ɂąyá hedeneldhęn hu, la beghąt’ą nı nı̨h hułdzaı dëne heł tthesheth nęnę ts’ęn Colorado, ku ɂeyer tł’ąghé hu benı̨ théłtsı̨ nı. Dzı̨ne dąnełt’u tthe k’e kanadaı hu hotıe ɂası hełtsı ha henerenı̨ nı horená dé.

John ɂerıhtł’ıs koę nedhé dąjá hu hulta nedhé ha ɂerıhtł’ıs betł’alchu nı Unıversıty Colorado Colorado Sprıngs hots’ı̨ (UCCS) 1984 nęnę k’é. Ɂeyer hots’ı̨ hu, dzıret’aıhot’ı̨ hel̨ı̨ ha honeltęn Avıatıon Offıcer Candıdate ɂerıhtł’ıs ts’ęn hotıe dëne natthe heya nı. K’asjęnę łǫną nęnę ts’ęn Naval Commander ha ghı̨yı̨ nı nı̨h bąnı huyá Alaska hots’ı̨ Phıllıpınes hots’ęn.

1995 nęnę k’e hu, Masters ha nı̨yá Aeronautıcal Engıneerıng hobası hu NASA ts’ęn la horeker nı. Ɂı̨ła nęnę hudher hu, hılchu 16 dëne yeda dzıredı́ł ha astronaut hulyé heł. 6 nęnę hudher hu, dzıret’aı yeda ts’ęn Endeavour hel hut’a nı̨ STS-113 k’e. ku t’a dałtsı hoɂą tąnı̨ dëne yeda nı̨ralé hu tąnı̨ dëne ɂeyer hots’ı̨ nı̨lye hoɂą, ɂeyı hel tsątsąne godhé tth’ı space statıon k’e tth’ı truss degodhe nıt’ą hu. Hotıe deghare nezų hudéł nı, John hadı hu seba hotıe nezų hasja henı̨ nı.

Ku hoketł’a ɂası godhe kaneta ɂá John Navy chu NASA ch’ası heya nı. Ɂeyer hu t’ą dënededłı̨ne hųlı̨ sı bets’ewasnı̨ nı̨dhı̨ nı hotthe bek’anotá nı̨ ɂá. Ɂerıhtł’ıs koę dąja hu PhD thełtsı̨ nı̨ sekuı honełtęnı ha.

Ɂeyer hots’ı̨, John hotıe ɂeyı ląt’e ɂası k’edarenı̨ scıences hulyé k’ı, nı̨h nask’ath bıke k’e heyá nı 2008 nęnę k’e dëne godhe ɂedırı ląt’é ɂası k’enadé ha, ɂası godhe chu ɂası hułdzaı chu hulta dąlı̨ ghą danı̨dhęn ha. 2016 nęnę k’e, sekuı ha ɂerıhtł’ıs dı̨tł’ıs nı̨ Mıssıon to Space yeda ts’ęn ch’anıł hulyé, ku ɂeyı t’ąt’u huya chu Chıckasaw ch’alanıe ghą sı. John dųhų ɂerıhtł’ıs koę kanadaı dëne hel yałtı́ ha.

Ku Chıkasaw yatıe bets’ı̨ ɂerıhtł’ıs ye hayı̨la John ba tthere sı. “’Hotthe yatı hųlı̨ le nı̨ Astronaut ha yeda dëne, ɂąłnedhe chu t’ą yatı dayałtı dëne aba’nowa’ yatı dathełtsı́ nı ’t’a yeda dzıreghaı dëne.’”