Chuck Billy

Shęn dëne

Chuck Billy k’ı, testament ha t’atthere hejęn sı, Thrash Metal hots’ı̨ shęn dëne ɂëdırı nı̨ bąnı́ dëne xa senaradé tthęnę nųnıhıɂą.

Chuck Oakland, California ts’en neyą, Mexican ts’ı̨ɂąne dëne hęlı̨ bą sesk’athe hu beta Pomo dëne ts’ı̨ɂąne hęlı̨ nı̨. Chuck ɂerıhtł’ıs koę nedhe shęn honeltęn chu guıtar chu t’ąt’u bet’a senats’edher ha honełtąn nı.

Ku t’oho Thrash Metal shęn dëne Legacy dëne kanetá 1986 nęnę k’e Chuck ɂëdoreldzaı nı. Thrash Metal, Heavy Metal shęn darı̨tł’eth ląt’e senadé sı, naltła chu darı̨tł’eth hel, ku dëne dazı ląt’é shęn dałtsı tth’ı heł hu. Chuck ɂëdırı ląt’e shęn horı̨shą hılé kulı ɂası godhé hel dëne ghą nı̨yá nı̨, “ɂa t’atthe beł senasther hıjá hu, ɂı̨ghą benersnı̨ nı̨, kulı senı yé shęn dëne ha hosónełtą nı̨ ɂá, t’ąt’u shęn t’adahot’ı̨ hu t’oho ɂëdų halyé hu hotıé benahonı̨ nı̨. Ɂeyı ɂa sı hanesdhęn hu dëne shęn dëne ɂeyı beghą ɂası nonı́nı́ nesdhęn sı.”

ɂı̨ghą tth’u t’ą shęn dëne hel senadher hu betthıgha ząne delgaı lahot’ı̨ hayı̨la nı̨ ɂëjedheth ɂıhdue tth’ı narelya hıjá hu t’atthe nı̨ltı̨ nı̨ Legacy hel. Ku t’a shęn hełtsı̨ ́1987 ts’ęn tth’u bezı godhe hayéhı̨la nıı̨ Testament hots’ęn.

ku t’oho shęn k’ehı̨dél hu bets’ı̨ shęn Heavy Metal k’ı t’ą dëne ɂëghadalana beyęnę k’esı hultá nı́, ku ɂeyı ląt’e shęn dëne ɂëładųne k’enadé hılé nı, dënededłı̨ne tth’ı k’esıle nı. Ku dëne t’ą yedorełtth’ągh thrash metal ghą danı̨dhęn ɂá łą yedorełtth’ągh hıjá ɂeyer hu Testament hoɂąsk’ath nęnę yeghą danı̨dhęn hıjá nı̨ shęn New Order, Rıtual, Practıce what you Preach dëne łą yeghą danı̨dhęn hıjá nı. Ku xaıyet’asé 1990 hu, Testament ɂı̨ghą shęn dëne nedhe Megadeath chu Slayer horelyų ɂëłgharı̨deł tu chogh nask’ath nęnę ts’ęn dzıredıł ha Europe hots’ęn ɂëdırı Clash of the Tıtans tour hulylé ha, ku ɂeyı hudeł k’ı k’ąnı hı̨łdų hotıe nezų dahółtsı̨ sı.\

Ku 1990s honaré hu dëne shęn godhé k’ı̨deł nı̨ grunge hulye shęn dąłtsı dëne yeghą tth’ı danı̨dhı̨ nı̨ ɂa metał shęn dëne bech’ası́ harajá nı́. Ku ɂı̨łaghe shęn godhé dathełtsı̨ Rıtual hulyé kulı Testament k’aɂu hajá nı́. Chuck bets’ı̨ shęn dëne yech’ası hedeł hıjá hu, Testament dëne ɂëłnąné dëł hıjá nı, tı̨dá narekoth k’esı.

Ku 2001 nęnę k’e hu Chuck guh bets’ı̨ hets’edı́. Naıdı k’olyą bezı ye guh hułɂą bedzıe bet’a hotıé heɂal ha due nı̨. chuck nake nęnę hots’ęn guh ha benadoghodı́ hu beghą dodı haj́a nı. Ku ɂëdırı honełną ɂa bets’ı̨ shęn dëne ɂëłghą nı̨délı hıjá nı, Testament shęn dëne bononı́dher nı hu taghe shęn godhé dathełtsı̨ nı, Dark Roots of Earth hu Natıve Blood shęn bek’e Chuck dëne hęlı̨ nı̨ ha.